Klanten login


Meetsystemen

Overzicht meetsystemen:

  1. Walk-over systemen
  2. Computergestuurde meetsystemen


1. Walk-over systemen


Voor het meten kan een “Walk-Over Systeem” gebruikt worden. Hierbij maakt men gebruik van sondes die een signaal uitzenden. Deze signalen bevatten gegevens over de richting, de diepte en de hellingshoek in %. Bij dit systeem dient het signaal opgevangen te worden, en dit door boven de boorkop met een ontvanger te wandelen.

Draadloze sonde


Het walk-over systeem met behulp van een draadloze sonde is geschikt voor kortere boringen tot een diepte van -12 meter. De sonde registreert gegevens over de diepte, hellingshoek in % en de richting in uur van de meting. Deze sonde is niet geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen omwille dat het signaal boven de boorkop dient opgevangen te worden door een ontvanger.
 
De sonde beschikt over een voeding van twee batterijen van 1,5 V en heeft een beperkte gebruiksduur. De draadloze sonde is gevoelig voor externe factoren zoals hoogspanningsleidingen, metalen constructies enz.  Hierdoor is het systeem niet volledig storingsvrij.

Top


Kabelsonde


De kabelsonde is een walk-over techniek die de sonde voorziet van een kabelverbinding. De sonde is voorzien van continue voeding door een externe batterij van 12 – 24 V en kan hierdoor onbeperkt gebruikt worden. Tevens beschikt ze over een sterker meetsignaal waardoor het mogelijk is langere boringen te maken tot een diepte van -15 meter. Het knippen en koppelen van de kabel vereist een extra mankracht.Top


2. Computergestuurde meetsystemen


Voor het meten kan een computergestuurd meetsysteem gebruikt worden. Hierbij maakt men gebruik van een dataverbinding via een PC.


Steering tool

Door de omvang van de boring en interferentie kan er in sommige gebieden niet gewerkt worden met het ‘walk-over’ systeem. De “’steering tool’ is een zeer nauwkeurig meetsysteem waarbij de boorkop kan gedetecteerd worden vanaf de boorslede zonder over de boorkop met een ontvanger te moeten wandelen.

De gegevens worden verzonden via de boorkop door een kabelsysteem en ondervinden hierdoor weinig interferentie. Dit systeem is bruikbaar voor grote diepten waar nauwkeurigheid zeer cruciaal is.

Rotaties in het verticale vlak worden gemeten door drie loodrecht op elkaar staande inclinometers en magnetometers. De inclinometers meten de rotaties in het verticale vlak. De magnetometers meten de rotaties in het horizontale vlak. Ook de afwijking ten opzichte van het noorden wordt gemeten.

De steering tool is niet geheel storingsvrij (magnetische veld van de aarde) en is moeilijk toepasbaar in druk bebouwde steden en bredere kanalen (uitleggen rasterveld). De steering tool vereist een boorradius van 150 meter en wordt gebruikt voor diepere en langere boringen vb. kanalen, autosnelwegen … 

De data-uitwisseling gebeurt via een kabel dat verbonden is met een PC. Op deze manier kan een actieve positionering bepaald worden. Het systeem berekent de coördinaten X, Y en Z vanaf het intredepunt 0.

Top

Gyroscoop

De gyroscoop is een computergestuurde meettechniek waarmee lange, diepe en zéér nauwkeurige boringen uitgevoerd kunnen worden. De meting met behulp van een gyroscoop werkt met een data-uitwisseling via een kabel dat verbonden is met een PC.

De gyroscoop is een zéér accuraat optisch meetsysteem dat volledig storingsvrij werkt en volgt perfect een vooropgesteld traject (ACAD). Het voorontwerp en as-builtplan worden afgeleverd in Lambert coördinaten. De gyroscoop vereist een digitaal plan (trjact) en heeft een boorradius van minimum 200 meter nodig.Top